චීනයේ ෂැංහයි+86-13621684178
බෝතල් වාහක පටි පද්ධතිය

බෝතල් Unscrambler & Conveyor

  • සංවහන සහ රොටරි ටර්න්ටබල්
  • VKPAK Machinery is a වෘත්තිය අත්පොත, විචල්‍ය වේගය අර්ධ ස්වයංක්‍රීය සහ පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය සංවහන පද්ධති සහිත විවිධාකාර සංවහන උපකරණ පිරිනමන බෝතල් යන්ත්‍ර, වාහක, නොකැඩූ සහ රොටරි ටර්න් ටේබල් සපයන්නා. අප සතුව AC / DC බලයෙන් ක්‍රියා කරන, විනිවිදක ධාවන පථ සහ රෝලර් වාහක මෙන්ම විවිධ කර්මාන්ත සඳහා AC / DC බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රොටරි ටර්න් ටේබල් තිබේ. ආහාර සහ පාන වර්ග, උණු කළ නිෂ්පාදන සහ ඉටිපන්දම්, අම්ල හා විඛාදන නිෂ්පාදන සඳහා බෝතල් නිෂ්පාදන සඳහා යන්ත්‍ර භාවිතා කරයි.
  • Our conveyors & rotary turntables are available in a wide array of configurations in varying sizes, shapes and materials to meet your most demanding bottling machine applications. View VKPAK conveyor and rotary turntable offerings below, and feel to contact us for more information about how our machines will work with your specific bottling application.
  • බෝතල් කිරීමේ යන්ත්‍ර සමඟ භාවිතා කිරීම සඳහා සංවහන සහ රොටරි ටර්න්ටබල්
  • රොටරි ටර්න් ටේබල්ස්
  • The VKPAK rotary turntable machine is engineered to improve efficiency of production during the bottling process. VKPAK rotary turntables are manufactured from durable 304 stainless steel or heavy duty High Density Poly Ethylene depending on specific your production environment. VKPAK rotary turntables are highly customizable and can be tailored to meet your specific needs by adding bottle-guide, railing, and half-moon off-loading options.
  • සම්මත වාහකයන්
  • VKPAK variable speed conveyors are designed around your bottling machine requirements allowing for optimized production efficiency by engineering a conveyor to fit your most complex requirements. They are available in configurations utilizing a variety of lengths, widths, materials, types, and shapes (L, S, and U). VKPAK variable speed conveyors feature a modular design which allows the integration of conveyors or extensions into the equipment you currently have in place.
ස්වයංක්‍රීය ප්ලාස්ටික් බෝතල් සැකසුම් යන්ත්‍රය

ස්වයංක්‍රීය බෝතල් Unscrambler

ස්වයංක්‍රීය බෝතල් unscrambler ප්‍රධාන වශයෙන් මහා පරිමාණ අධිවේගී නිෂ්පාදන උපකරණවල ආධාරක භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ. එය ස්වයංක්‍රීය පෝෂණය, ස්වයංක්‍රීය බෝතලය ...
වැඩිදුර කියවන්න
සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය බෝතල් නොකැඩෙන ගතික රොටරි වැඩපොත

ස්වයංක්‍රීය බෝතල් නොකැඩෙන රොටරි ටර්න් ටේබල්ස්

VKPAK’s turntables are powered tables that load, unload and transfer bottles to and from the conveyor. Our turntables are constructed from the highest quality stainless ...
වැඩිදුර කියවන්න
බෝතල් වාහක පටි පද්ධතිය

සම්මත වාහකයන්

VKPAK variable speed conveyors are built to fit your production needs. They are available in a wide variety of lengths, widths, and construction materials and ...
වැඩිදුර කියවන්න